Xtratime Community banner
1 - 7 of 7 Posts

·
Registered
Joined
·
26,710 Posts
Discussion Starter · #1 ·
http://www.sportnews.gr/Football/article/2000/6/4/9405id/

ÐåñéìÝíåé ï ÆÝôåñìðåñãê

Ï Ðáñ ÆÝôåñìðåñãê, ï Óïõçäüò ÷áö ôçò Aíôåñëå÷ô ðïõ âñßóêåôáé óôï ìåôåããñáöéêü óôü÷áóôñï ôïõ Ïëõìðéáêïý ãéá äåýôåñç öïñÜ ôá ôåëåõôáßá ÷ñüíéá, åðéâåâáßùóå êáé óôïí Ôýðï ôçò ðáôñßäáò ôïõ üôé õðÜñ÷ïõí ðéèáíüôçôåò íá óõíå÷ßóåé ôçí êáñéÝñá ôïõ óôçí ÅëëÜäá êáé óôïí Ïëõìðéáêü. Óå äçìïóßåõìá ôçò åöçìåñßäáò Aftonbladet óôçí Óôïê÷üëìç, ìå ôßôëï "ï ÆÝôåñìðåñãê ãßíåôáé ¸ëëçíáò;", õðÜñ÷ïõí äçëþóåéò ôïõ 30÷ñïíïõ äéåèíÞ óýìöùíá ìå ôéò ïðïßåò ãíùñßæåé ôï åíäéáöÝñïí ôïõ Ïëõìðéáêïý êáé âëÝðåé ìå êáëü ìÜôé ôçí óõíÝ÷éóç ôçò êáñéÝñáò ôïõ óôçí ÅëëÜäá, áëëÜ äéåõêñéíßæåé üôé ìÝ÷ñé ôþñá äåí Ý÷åé äå÷ôåß åðßóçìç ðñüôáóç áðü ôçí ïìÜäá ôïõ ÐåéñáéÜ. Óôï ßäéï ñåðïñôÜæ ï Ïëõìðéáêüò ÷áñáêôçñßæåôáé ùò ðïëý ìåãÜëç ïìÜäá ðïõ ðáßñíåé ôá ôåëåõôáßá ôÝóóåñá ÷ñüíéá ôïí ôßôëï êáé êÜíåé óçìáíôéêÝò åðåíäýóåéò, ìå êïñõöáßá ôçí áðüêôçóç ôïõ ÆéïâÜíé áðü ôçí Ìðáñôóåëüíá. Ï ÆÝôåñìðåñãê Ý÷åé áðïöáóßóåé íá öýãåé áðü ôçí Aíôåñëå÷ô êáé ôï ìÝëëïí ôïõ óôï ðïäüóöáéñï èá åîáñôçèåß áðü ôï ïéêïíïìéêü áëëÜ êáé áðü ôçí áîßá ôçò ïìÜäáò ðïõ èá åíäéáöåñèåß, áíáöÝñåôáé óôï êåßìåíï ôçò óïõçäéêÞò åöçìåñßäáò.

------------------------------------------------------------------
The report refers to an interview Zetteberg gave to Swedish newspaper "Aftonbladet".The newspaper report had title "Zetteberg becoming Greek?" and Par says that he is interested in joining Olympiakos.It also sais that he has decided to leave anderlecht and that his transfer depents on the image and the money of his new club.


------------------
Parma will fight back...FORZA PARMA!
 

·
Registered
Joined
·
14,670 Posts
AMOROSO of course zetterberg is a great player and of course everybody would like to have him on hios team but read my lips:

THIS WILL NOT HAPPEN.

really it won't!

------------------
Always trying to be modest. And damn proud of it!
 

·
Registered
Joined
·
14,670 Posts
today it's in the belgian papers to. i don't think anderlecht had expected it. a price of 57 million £ is mentionned.

zetterberg says there were no offers yet. to my surprise (and fear) he doesn't refuse it immediately. he says olypiacos plays cl so it's possible. on the other hand he also stated that he's really attached to anderleht so it will have to be a superb offer

------------------
Always trying to be modest. And damn proud of it!
 

·
Registered
Joined
·
26,710 Posts
Discussion Starter · #5 ·
57 million £ !!??!!?!

I hope you typed something wrong... :)

Its true that there are no offers yet,its on my article as well.Thats probably because Zetteberg is the third choice.I *think* that Olympiakos prefers Litmanen or Juninho than the Swede...

------------------
Parma will fight back...FORZA PARMA!
 

·
Registered
Joined
·
14,670 Posts
ok in belgium the news is out and the anderlecht-fans (including me) are really panicing. par is a god in anderlecht. some say there wil be an exchange with a playmaker called da souza (?). can you tell me something about him?

------------------
Always trying to be modest. And damn proud of it!
 

·
Registered
Joined
·
26,710 Posts
Discussion Starter · #7 ·
Oh yes,Luciano De Souza...tiny Brazilian midfielder,not a bad player.Exiting dribbling,lethal left foot,killing corners and especially free kicks.Clumsy and incosistent.Unlike many Brazilians he is a very good character.His trademark is that when he scores he reveals a T-Shirt with a message about God,like "God is the truth","God loves us" and this kind of stuff.Plays at central midfield but can also play at the left.He didnt play much under Bajevic and Bigon but towards the end of the championship when Mantzourakis came he went straight into the starting 11 for Zahovic.He has been playing very good.

I REALLY doubt he will leave Olympiakos since he is the new coach's absolutely most favorite player and he is Giovani's closest friend and translator.
http://www.olympiakos.gr/_eng/football/player.asp?id=29

You will find his information at the left side of the page.

------------------
Parma will fight back...FORZA PARMA!
 
1 - 7 of 7 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top