Xtratime Community banner

1 - 10 of 10 Posts

·
Registered
Joined
·
7,201 Posts
Discussion Starter #1
Galatasaray fena karýþacak!
10:01 15.04.2004
--------------------------------------------------------------------------------

Galatasaray'da isminin açýklanmasýný istemeyen bir futbolcu takýmdaki çöküþün nedenlerini ortaya döktü.

Ligde tarihinin en kötü sezonlarýndan birini geçiren Galatasaray'da bu çöküþün temel nedeninin gruplaþmalar nedeniyle takým ruhunun kaybedilmesi olduðu öne sürüldü. SABAH'a konuþan, ancak isminin açýklanmasýný isteyen bir Galatasaraylý futbolcu, sezon baþýnda geri dönen Hakan Þükür'ün baþýný çektiði grubun takýma zarar verdiðini söylerken, tecrübeli golcünün kalmasý halinde bu çöküþün aynen devam edeceðini de iddia etti. Ýþte 'çete' korkusu nedeniyle adýný açýklayamayan sarý-kýrmýzýlý futbolcunun kamuoyunu þok edecek açýklamalarý:

Bazý takým arkadaþlarýmýz ön plana çýkmak için takým ruhunu hiçe sayýp kendi aralarýnda gruplaþtýlar. Özellikle Hakan Þükür, döndüðünde bizlerin ona gösterdiðimiz saygýya raðmen bize karþý anlamsýz bir tutum sergiledi. Biz dediðim takým içindeki en az 15 futbolcu. Takýmýn eskisi olmasýna raðmen Galatasaray'a geldiði günden beri gruplaþmalar yarattý. Özellikle Hasan Þaþ ve Sabri'nin dýþýnda kimseyle samimi olup sohbet etmedi. Daha sonra ara tranfser kadroya katýlan Necati de bu gruba katýldý ve grubun boyutlarý daha da geniþledi.

Onlarýn dýþýnda 2-3 arkadaþýmýz da grubun içine girmek için gayret gösterdiler. Çünkü hepsi Hakan Þükür'den korkuyorlardý. Baþkanýmýz Özhan Canaydýn'ýn adamý olduðu yolunda söylentiler vardý. Herhalde o arkadaþlarýmýz bu nedenle ona yanaþtýlar. Hakan tesislerde yemek yerken bile Hasan ve Sabri'den ayrýlmadý, ayný þekilde yolculuklarda da... Ýþin aslýna bakarsanýz Hasan Þaþ özünde iyi bir insan ancak Hakan'ýn dolduruþlarýna geldi. Biz en çok Sabri'ye üzüldük. Genç diye hepimiz yardýmcý olmaya çalýþtýk, o ise bizden uzaklaþtý.

Ýþin en vahim yaný ise maçlarda bile bu gruplaþmanýn etkisinin görülmesiydi. Örneðin Sabri, saha içinde mümkün olduðu kadar Hakan Þükür ve Hasan Þaþ ile paslaþmalara gitti. Çok açýk söylüyorum Sabri, böyle cin olmaya çalýþýrsa futbolcu olarak bir adým ilerleyemez, nitekim de öyle oluyor. Bu üçlünün saha içinde pas atmak için devamlý birbirlerini aradýklarýna bütün takým þahit. Samsunspor deplasmanýnda oynadýðýmýz karþýlaþmanýn tamamýný lütfen herkes izlesin bu açýk, açýk ortaya çýkar. Bu olaylar oynadýðýmýz her maçta oldu.

Baþka bir örnek daha vereyim. Baþka arkadaþlarýn Hakan Þükür'e yaptýðý ortalar auta gittiði zaman o, el kol hareketleri ile devamlý tepki verirdi. Ancak Hasan'ýn, isabetsiz bir ortasýnýn ardýndan Hakan yine de onu alkýþlardý. Biz bunlara isyan ettik. Olimpiyat Stadýnda'ki Gaziantepspor maçý öncesi Fatih Terim 'Arkadaþlar, Antalya kampýnda mükemmeldiniz, ama Ýstanbul'a geldiniz sizi tanýyamadým. Bana bunun nedenini biri açýklasýn' diye bir konuþma yaptý. Bu toplantýda ben dahil hiçbir futbolcu konuþamadý.

Bu toplantýdan sonra bir arkadaþýmýz Fatih hocaya gidip birebir konuþtu. Arkadaþýmýz, 'Hocam doðru söylüyorsunuz. Antalya'da havamýzý bulmuþtuk. Þakýr, þakýr top oynuyorduk ancak orada Hakan Þükür yoktu. Bizim havamýzý bozan Hakan Þükür' diye açýk açýk her þeyi söylemiþ. Fatih Terim de 'Benim olduðum yerde böyle bir þey olmasý söz konusu olamaz. Hakan'ýn bu düþüncede olduðunu sanmýyorum ancak böyleyse de kim olursa olsun, gerekeni yaparým' cevabýný vermiþ. Fatih hoca daha sonra bir toplantýda bu konuda uyarýda bulundu ama kýsa süre sonra da görevden ayrýldý.


Terim, mükemmel bir insandý. Yüreði tertemizdi. Þimdi Hagi geldi. Disiplinli, dürüst, futbolu çok iyi biliyor ancak içimizdeki bu olanlarý bilmiyor. Hocamýzýn ilk hedefi, takýmda arkadaþlýk baðlarýný kuvvetlendirmek. Ancak açýk söylüyorum Hakan Þükür bu takýmda kaldýðý sürece bu hiç bir zaman gerçekleþmez. Bizim derdimiz eski-yeni futbolcu kavramýyla ilgili deðil. Örneðin kaptan Bülent, sahada hata yaptýðýmýzda baðýrýp çaðýrýr ama ona kýrýlmayýz. Çünkü herkese ayný davranýyor ve bunu takýmýn kazanmasý için yapýyor.

Ýþin en vahim tarafý, Hakan Þükür'ün gelecek sezon da kalmasý durumunda bir çok arkadaþým ciddi ciddi takýmdan ayrýlmayý düþünüyor. Bizler bu sezonki hayal kýrýklýklarýný 100.yýlda unutturmak için elimizden geleni yapmaya hazýrýz. Ama yönetici büyüklerimiz de bu konulara hassasiyet gösterip önlem almalý. Aksi takdirde seneye de hüsran yaþarýz. Bu takýmda arkadaþlýk ortama saðlanamazsa G.Saray 'iflah' olmaz..


Kaynak : Sabah
 

·
Registered
Joined
·
7,201 Posts
Discussion Starter #2
I Believe in this and I think this is one of the reasons that Galatasaray are having a very bad season, its these groups insied the team...

for example: Oldies: Hakan Sukur, Hakan Unsal, Arif Erden, Bulent Kormaz, Ergun Penbe, Hasan Sas. etc


the Gurbetci: Volkan Arslan, Berkant Gokhan, Umit Karan, Necati Ates, Suat Usta

the yabanci: Batista, Petre, Bratu, Prates..


The dangerous gang among then are the Oldies gang, I think the others are more like friendship... I think GS should get rid of this gang if they want to suceed....

I hate Hakan Sukur, i think its all his fault.


Any info on this guys??
 

·
*the drum drum*
Joined
·
42,570 Posts
Gangs form because the team is doing bad..
Their not the cause of the team being bad, it's the exact opposite..

When a team's not winning, they start blaming eachother, and groups form..
It happens in all teams, it's just something for the media to occupy themselves with for a while..
 

·
Registered
Joined
·
18,438 Posts
He did this during the WC too......he created two groups....the religious one and the non-religious. He forced the team to go to the mosque hours before kick off....!

This whole thing is another reason why i dont like this guy!
 

·
Registered
Joined
·
3,774 Posts
thats awesum :howler: like thr mturkish version of gangs of new york :howler: :howler:

lets start winnin and cut the bullshit
 

·
Registered
Joined
·
9,947 Posts
Well, it's a normal thing when you don't get rid of old players. Such players as Bulent, Hakan, Unsal have been playing too long for GS, and I guess they behave like "chiefs". And there is Hagi who may be on the side of his old mates...
 

·
Registered
Joined
·
7,201 Posts
Discussion Starter #9
This whole thing is another reason why i dont like this guy!
thank you Cengo, couldnt put it better myselfHakan Sukur actually does this all the time reportedly, even when we were playing good.
This is also true, Hkan is always like this, I hate him..
 
1 - 10 of 10 Posts
Top