Xtratime Community banner
1 - 1 of 1 Posts

· Registered
Joined
·
4,716 Posts
Discussion Starter · #1 ·
MilanSaray
Kaynak: Sabah


Fatih Terim'in Galatasaray'dan Milan'a transfer ettiði Ümit Davala listedeki ilk isim. Ambrosini , Kutuzov ile yine Terim'in Fiorentina'ya aldýðý Rossi 'ye de kanca atýldý

F.Bahçe'yi Terim için oyalýyor

Yeni sezonda Galatasaray'da teknik direktör olarak çalýþacak olan Fatih Terim'in transfer listesini bile hazýrlayýp kendisiyle görüþmeleri tek baþýna yürüten baþkan Özhan Canaydýn'a verdiði öðrenildi. Terim'in öncelikle G.Saray'da oyuncusu olan ve Milan'a transfer ettiði Ümit Davala'yý sarý-kýrmýzýlýlara geri getirmek isteyeceði öðrenildi. Ancak Milan'ýn milli futbolcu için G.Saray'a 4.5 milyon dolar bonservis ödemiþ olmasý sorun yaratýyor. Milan, Ümit'i F.Bahçe'ye 2.5 milyon dolara vermeyi kabul etti. Alternatif G.Saray olunca bu bedel artacak. Ümit Davala'nýn F.Bahçe'nin teklifini Terim'in kendisini istediðini bildiði için kabul etmediði ve F.Bahçe'den süre istediði konuþuluyor

En önemlisi Ambrosini

Terim'in listesindeki en önemli isim ise Milan'ýn 24 yaþýndaki orta saha oyuncusu Massimo Ambrosini... Ýtalya ÜmitMilli Takýmý'nda yýldýzý parladý; 8 kez A milli formayý giydi. 18 yaþýndan beri Milan'da oynayan yýldýz futbolcu, sadece bir yýl Venezia'ya kiralandý ve bu isimsiz takýmý 1997-98 sezonunda Kupa Galipleri'nde yarý finale taþýdý. Ambrosini, 2000-01 sezonunda diz yan baðlarý kopunca ikinci devre forma giyememiþti. Ama bu sezon iyileþerek Milan'ýn bankolarýndan oldu. Orta sahanýn solunda oynuyor. Menajeri ise Terim'in de menajerliðini yapan Moreno Roggi

Listedekilerin hepsi de genç

Terim'in listesinde Ýtalya'dan iki oyuncu daha var. Ýlki Fiorentina'ya Salernitana'dan transfer ettiði Marco Rossi. Orta sahanýn ortasýnda ve saðýnda oynayabiliyor. Ambrosini gibi 24 yaþýnda. Þubat ayýnda parasýný alamadýðý için serbest kalma talebiyle Fiorentina'yý dava etti. Bir baþka aday, Terim'in Milan'a transfer ettiði ama burada forma þansý bulamayan Beyaz Rus Vitali Kutuzov. 22 yaþýnda. 1.83 boyundaki forveti Terim, UEFA'da eledikleri Borisov'dan aldýrmýþtý

Ýlle de K. Okan

Fatih Terim'in Milan ile yollarý ayýrdýktan sonra gittiði Brezilya'da da 4 futbolcu beðendiði ve bunlarýn anlaþmaya hazýr olduðu sýzan haberler arasýnda. Ayrýca Ahmet Ceyhan'ýn da Afrika'da Terim için futbolcu baktýðý bildirildi. Bu isimler dýþýnda Türkiye'den alýnacak oyuncularýn baþýnda Gençlerbirliði'nin genç yýldýzý Okan geliyor. Ayrýca Ýstanbulsporlu Murat Erdoðan için de Terim'in "Olur"u alýndý.
 
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top