Xtratime Community banner

SOURCES

661 Views 10 Replies 5 Participants Last post by  Abdul
G
I wanna know some gooooood soccer sites...
i already know itaian-soccer, Inter.it, sportal...
But I wanna know some reliable sources....

Can anyone HELP me?????
1 - 11 of 11 Posts
Har du aldrig hört att man aldrig avslöjar sina källor.
Du får ändå höra alla saker på Inter´s forum.
G
aha...

Nej,,,jag har aldrig hört det!
Fast du har rätt om att man hör allting här inne!

Men kan inte du berätta en källa för mig, snälla!
Du ska till och med få två.
http://www.optasoccer.com
http://www.onefootball.com/clubintro.phtml?country_id=25&team_id=311

Det måste finnas någon annan sida som du kollar på.
Du kanske vet någon som inte jag vet.
senna are u an aussie well sbs sucks when i was in australia it hardly put anytghing on except for world sports at 7:00 that really sucks
http;//www.cnnsi.com has very limited news
http;//www.cnnsi.com has very limited news
1 - 11 of 11 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top