Xtratime Community banner
1 - 1 of 1 Posts

· Registered
Joined
·
4,323 Posts
Zakonisht, ndeshjet e meparshme i ka transmetuar medialb.com por kane pasur edhe probleme teknike, une vetem njehere munda ta ze ne lidhje dhe aty vetem zerin e komentatorit e ndegjosha me pengesa, por nuk kisha DSL ateher. Nuk e di se a do ta transmetojn edhe kete ndeshje.
 
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top