Xtratime Community banner
1 - 7 of 7 Posts

· Registered
Joined
·
4,323 Posts
Zakonisht, ndeshjet e meparshme i ka transmetuar medialb.com por kane pasur edhe probleme teknike, une vetem njehere munda ta ze ne lidhje dhe aty vetem zerin e komentatorit e ndegjosha me pengesa, por nuk kisha DSL ateher. Nuk e di se a do ta transmetojn edhe kete ndeshje.
 

· Registered
Joined
·
2 Posts
Discussion Starter · #7 ·
Sot mora kete mesazh. Ndoshta i ben pune dikujt:

"Shqiptaret e Virgjinias, Marylandit dhe Washington DC mund ta shikojne futbollin Shqiperi-ukrine drejtpersedrejti ne Summers Arlington VA Le te shpresojme ne fitore Sami Gjoka 703-538-1113 ne se doni me shume informacion me kontaktoni ne proplocate-dot-com proplocate-pik-com Sami Gjoka [email protected] www.proplocate.com Cell 001-(202)-391-5582 Fax 001-(801)-340-0544 "

Enkel
 
1 - 7 of 7 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top