Xtratime Community banner
1 - 1 of 1 Posts

· Registered
Joined
·
4,716 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Ve harekat baþlýyor

Galatasaray yarýn transfer ve teknik adam için düðmeye basýyor.


Sessiz ve derinden
Þampiyonluðun bir hafta önceden ilan edilmesinin ardýndan transfer ve teknik adam çalýþmalarýný baþlatan Aslan, bu hafta düðmeye basýyor. Lucescu’ya teþekkür edip, tüm sorumluluðu Fatih Terim’e vermesi beklenen Baþkan Özhan Canaydýn, yabancýlar konusunu tamamen yeni teknik adama býrakacak. Koltuða oturacak olan Terim’in vereceði isimlerle görüþmeler yapýlacak. Bundan önce adlarý ortaya atýlan Effenberg, Jancker gibi isimleri menacerlerin tavsiye ettiði, Fatih hocanýn listesine göre görüþmelerin baþlayacaðý kaydedildi.

Gençlere kanca
Sarý-Kýrmýzýlýlar, teknik direktörün istediði isimler belirlenmese de, yurtiçi transferler konusunda önemli mesafe katetti. Ýstanbulsporlu Murat’a sözleþme imzalatan Galatasaray Yönetimi, Gençlerbirliði’nden Okan, Adanaspor’dan Altan ve Sakaryaspor’dan Tuncay ile de bir görüþme yaptý ve “Bizimle son kez görüþmeden kesinlikle baþka bir takýma imza atmayýn” uyarýsýnda bulundu. Bu isimleri Fatih Terim’in de istediði öðrenildi.

fanatik


Terim'in ilk icraatý

--------------------------------------------------------------------------------


Galatasaray'a salý günü imza atacak olan Fatih Hoca, Hasan Þaþ ve Ergün'ü arayarak 'Size ihtiyacým var. Gitmeyin' dedi.Ýmparator Terim, sözleþmesini feshetmek için görüþtüðü Milan'ýn 2.Baþkaný Galliani'den Ümit ve Kutuzov'u da istedi.

Fatih Terim, salý günü yeniden Galatasaray'ýn teknik direktörü olacak. Ýmparator'un menajeri Moggi, yarýn Ýstanbul'a gelerek Sarý-Kýrmýzýlý yönetimle þartlarý son kez görüþecek.

Galatasaray ile Terim arasýnda hiçbir sorunun kalmadýðý belirtilirken, Menajer Moggi'nin formaliteleri yerine getireceði vurgulandý. Cim-Bom'un Fatih Hoca'ya salý günü bir törenle imza attýracaðý kaydedildi. Dünkü Yozgat maçýnda ise taraftarlar Terim lehine tezahürat yaptý.

Bu arada Terim'in, dün Avrupa'ya gitmeleri gündemde olan Ergün ve Hasan Þaþ'ý arayýp, 'Size ihtiyacým var. Birlikte büyük baþarýlar elde edeceðiz. Sakýn bir yere gitmeyin' dediði öðrenildi. Ýki futbolcunun da hocaya olumlu yanýt verdikleri bildirildi.

Galatasaray'ýn bu sezon direkt katýlacaðý Þampiyonlar Ligi'nde hedefi olan finali oynayacak bir kadro kurmak için Fatih Terim'in kollarý sývadýðý belirtildi.

Ýmparator'un, Milan Ýkinci Baþkaný Galliani ile kendi sözleþmesini feshetmek için yaptýðý zirvede Ümit Davala ve Ukraynalý Vitaly Kutuzov'u istediði öðrenildi. Ýtalyan Basýný, Terim'in Galatasaray'a geri döneceðini yazarken, 'Ýspanya Ligi'nden de teklif alan Terim, eski takýmýna dönüyor. Milan'a birlikte getirdiði Ümit ve transferini kendisinin yaptýrdýðý Kutuzov'u da Cim-Bom'a götürecek' ifadelerine yer verdi. Diðer yandan Galatasaray'a transferi sözkonusu olan Alman Effenberg, dün Bayern Münih taraftarýna veda etti.

star
 
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top