Xtratime Community banner

1 - 2 of 2 Posts

·
Registered
Joined
·
5,653 Posts
Discussion Starter #1
A great article about Riza kaptan and his lifestory.
Helal Olsun riza, I wish everyone had the work ethic, discipline and decency he has!

The article basically tells the lifestory of Riza, how he was born into a poor workign class family, how he would walk kilometres everyday to make it to the Besiktas training sessions and how he bought his mother a bracelet with the first money he made from football.

It also emphasizes Riza's work ethic (something which all Besiktas fans know) and his drive. this is a man that made it from the gutter to the top, and he is as humble as they get. The article tells stories of how he would (and still does) help out the poor and how focused he is on reachign his goals.

I hope to see a long era under this great man, because he represents all that Besiktas stands for: decency, hard work ethic and being the 'people's team'.


??te Çal?mbay


Bebek'ten ?eref Stad?'na yürüyerek giden R?za, kazand??? ilk parayla annesinin koluna bilezik ald? Dünya karmas?nda forma giyen ilk Be?ikta?l? olan Çal?mbay, bugün varl???yla camiaya umut veriyor

***

?nanç, Azim, Zafer

Bebek'ten ?eref Stad?'na yürüyerek giden R?za, kazand??? ilk parayla annesinin koluna bilezik ald?... Dünya karmas?nda forma giyen ilk Be?ikta?l? olan Çal?mbay, bugün varl???yla camiaya umut veriyor.

Tam 14 sene geçmi?, Be?ikta? ?ampiyonlu?a adeta hasret kalm??t?. 17 ya??nda Miliç taraf?ndan kadroya kabul edildi?i 1980-81 sezonunda ?ampiyonluk hasretini hissederek ya?ayan R?za Çal?mbay, 18 ya??nda gözünü ?ampiyonlukla açacakt?. Hiç ku?kusuz bir y?l içinde kaptan Mehmet Ek?iler'in kimlik gösterdi?i, Ziya Do?an'?n Eski?ehir'de devle?ip ?ampiyonlu?u getirdi?i Be?ikta?'ta, R?za Çal?mbay için art?k yeni bir devir aç?l?yordu. Bu Be?ikta? ve R?za için ba?ar?yla doldurulacak yeni sayfalar demekti...

?LK PARAYA B?LEZ?K
R?za, çekti?i ac?lar? ve gördü?ü bask?lar? futboldan para kazanmaya ba?lamas?yla birlikte unutmaya ve unutturmaya ba?lad?. Dolmu? paras? vermemek için Bebek'ten ?eref Stad?'na, oradan da eve yürüyerek gitmek R?za için ola?an ?eylerdi. Ailesi onun her ?eyiydi. ?lk kazand??? parayla yapt??? ?ey, Fatma annesine "Bizim kahr?m?z? as?l sen çektin. Anac???m hakk?n? helal et" diyerek alt?n bilezik al?p koluna takmak oldu. Sonra kazand??? parayla ailesine Ortaköy'de taksitle ev alacak ve oturdu?u bu evi ailesine b?rakacakt?.

RIDVAN'I YILDIZLA?TIRDI
1982 y?l?nda Sar?yer'de futbol oynayan arkada?? R?dvan Dilmen'le bekar evi açt?. O yetenek abidesi R?dvan ki, R?za'yla ya?ad??? iki y?l içerisinde star oldu, ard?ndan da F.Bahçe'ye transfer... Metin Tekin, kaleci Adem, R?za'n?n arkada?? Kaya Küçük ve say?s?z isim evin müdavimleri aras?ndayd?. Sigara içmeyen, içki kullanmayan R?za'n?n bu kurallar?na ra?men ev cazibe merkeziydi. R?za'n?n erken yatmak, erken kalmak ve iyi kahvalt? yapmak gibi say?s?z kural vard?. Yak?n arkada?? Kaya Küçük "Onun yüzünden ömrümüz tatillerde bile erken kalk?p spor yaparak geçti" sözleri onun nas?l bir yoldan geçerek ba?ar?ya ula?t???n? gösteriyordu. R?dvan F.Bahçe'ye gittikten sonrada evde bir süre yaln?z ya?ayan R?za, karde?i Kemal'in deyimiyle kendini idmanlar d???nda eve kapat?yor, ald??? videoda maç kasetlerinin yan? s?ra filmler de izleyerek ve dinlenerek geçiriyordu. Ne bir k?zla el ele tutu?tu?u, ne de flört etti?i görüldü. Onun tek a?k? 21 ya??na kadar futboldu. Ard?ndan Leyla han?m ile tan??t? ve 22 ya??nda evlendi. 20 y?ld?r sürdürdü?ü bu ilk a?ka evlili?inden Tu?çe ve Ayça ad?nda k?zlar? oldu.

EFSANE KAPTAN
Süleyman Seba'n?n ba?kanl??a gelmesiyle ve Gordon Milne ile birlikte hizmete giren Fulya Tesisleri'ne geçi?in en yak?n ?ahidi yine R?za olmu?tu. Art?k o Be?ikta?'?n de?i?mez dinamosu, tak?m?n genç kaptan?yd?. O kadar çok ko?uyordu ki, Be?ikta?'a ilk ad?m att??? andan itibaren R?za'y? yak?ndan takip eden Kaz?m Kanat'?n 1985 y?l?nda bir G.Birli?i maç? sonras? yapt??? "Atom Kar?nca R?za" s?fat?n? hayat? boyunca ta??yacakt?. S?k?nt?l? geçen günlerin ard?ndan özüne ve gençlere dönen Be?ikta?, müthi? bir jenerasyon yakalam??t?. R?za'n?n kaptanl???nda Metin, Ali Feyyaz'lar, Recep, Gökhan, Ulvi'ler, Kadir, Madida ve Mehmet'ler arkada?l???n, dayan??man?n ve futbolun en güzel örneklerini sergileyerek Türkiye Ligi'nde ba?ar?dan ba?ar?ya ko?arak, efsane olacak Be?ikta? kadrosunu olu?turdular. Herkesin imrenerek bakt???, F.Bahçe Ba?kan? Metih A??k'?n "Hep beraber bize gelin Be?ikta?'tan alaca??n?z?n iki kat? para verece?iz" diyerek telefonun ba??nda bekledi?i bu alt?n jenerasyon "Toplu halde imza törenlerine girerek" nas?l bir arkada?l?k ve dayan??ma içinde olduklar?n? da gösterdiler. Hiç ku?kusuz sorumluluktan kaçmayan, her türlü organizasyonun alt?na elini koyan kaptan R?za Çal?mbay'?n pay? bunda çok büyüktü.

HERKES?N ATOM'U
R?za Çal?mbay; Dorde Miliç, Stankoviç, Militonaviç, Milne ve Daum'un gibi üst düzey yabanc? hocalarla çal???rken her devrin de?i?mez ismi oldu. 16.5 sezonda 494 lig maç?nda 41 gol at?p birinci lig tarihinde en çok forma giyen Be?ikta?l? futbolcu olma unvan?n?n yan? s?ra; kald?rd??? say?s?z kupayla efsane kaptan oldu. Toplam 51 kez milli formay? giyip, 1992'de UNISEF yarar?na dünya karmas?nda yer alan ilk Be?ikta?l? olmas? onun en büyük gururuydu. Bu dönemde sadece futboluyla de?il insanl???yla da büyüdü. R?za Çal?mbay'?n kaptanl??? döneminde Fulya'da Be?ikta? tak?m?n? yak?ndan izleyenler, "Allah r?zas? için" yard?m isteyen hiçbir ihtiyaç sahibinin elinin bo? gönderildi?ini görmedi. Onun döneminde personelin yüzü hiç ek?imedi. 1996 Temmuz'unda futbolu zirvede b?rakt???nda Türkiye onu sayg?yla ve sevgiyle ayakta alk??lad?.

DA?MA EN ?LER?
"Okumay?, doktor olmay? çok isterdim" diye içinden ah geçirse de hep daha ileri gitmek için kendini geli?tirdi. Mustafa Denizli, Christoph Daum'la çal???rken, yabanc? dil ö?renmek için ?ngiltere'nin yollar?n? a??nd?rd?. R?za Çal?mbay'?n Denizli, A.Gücü ve Rize'de ald??? ba?ar?l? sonuçlar yine kötü bir dönemde, yine devre aras?nda bu sefer teknik direktör olarak Be?ikta?'?n kap?s?ndan içeri girdi. ?imdi Del Bosque'nin yapamad???n? yap?yor, siyah-beyazl? camiaya varl???yla umut a??l?yor. Karakterinde ahde vefa var. Kimse ondan "Kazanamay?z" kelimesini i?itmedi. Çünkü ya?am felsefesinde hep kazanmak var. Kendisine ve ailesine yap?lan hakarete sessiz kald?. Çünkü çal??mayla, ba?ar?yla, dürüstlükle ve mütevaz?l?kla geçen bir futbol ya?am? sonucunda onu, onun yerine savunacak binlerce dostu var...
 

·
Registered
Joined
·
4,773 Posts
Walla helal olsun Riza kaptanimiza!! Bunu okurken tuglerim diken diken oldu. I def agree with you D, I want to see Riza hoca as our leader for years to come.
 
1 - 2 of 2 Posts
Top