Xtratime Community banner
1 - 6 of 6 Posts

· Registered
Joined
·
417 Posts
Catalan:

Tot el camp,

es un clam,Som la gent blaugrana,

tan se val d'on venim,

si del sud o del nord,

ara estem d'acord, estem d'acord;

una bandera ens agermana,
Blaugrana al vent,

un crit valent,

tenim un nom, el sap tothom,
BARÇA!! BARÇA!! BAAAARÇA!!!!

Jugadors,

seguidors,
Tots units fem força,

son molts anys plens d'afanys,

son molts gols que hem cridat,

i s'ha demostrat, s'ha demostrat,

que mai ningú ens podra torcer,
Blaugrana al vent,

un crit valent,

tenim un nom, el sap tothom,
BARÇA!! BARÇA!! BAAAARÇA!!!!

Spanish:Todo el campo

Es un elamor

Somos la gente azulgarna

No importa de donde vengamos

Si del sur o del norte

Eso si, estamos de acuerdo, estamos de acuredo

Una bander nos hermana.

Azulgrana al viento

Un grito valiente

Tenemos un nombre, lo sabe todo el mundo

Barça Barça Barça

Jugadores

Afcionados

Todos unidos hecemos fuerza

Són muchos anos llenos de sacrificio

Són muchos los goles que hemos gitado

y se ha demostrado

Que nunca nadie nos padra do...
 
1 - 6 of 6 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top