Xtratime Community banner

1 - 3 of 3 Posts

·
Registered
Joined
·
375 Posts
Discussion Starter · #1 ·
25 czerwca na sesji Rady Miejskiej dojdzie do g³osowania, które mo¿e byæ prze³omowe dla Poznania , poznañskiego Lecha i sportu w Poznaniu. Na wniosek Prezydentów Ryszarda Grobelnego, Macieja Frankiewicza oraz Paw³a Klepki z bud¿etu miasta mo¿e zostaæ przekazana kwota 16 mln z³ na rozpoczêcie budowy i remontu stadionu przy ulicy Bu³garskiej .
W przypadku powodzenia takiego g³osowania, klub ma szanse aby kolejne 16 mln dofinansowania otrzymaæ z UKFiSU ; Zarz¹d Miasta oraz Prezes Lecha Rados³aw Majchrzak liczy tu na wsparcie Minister Krystyny £ybackiej , z któr¹ parokrotnie siê spotka³ i przedstawia³ plany modernizacji stadionu. A plany s¹ bardzo perspektywiczne i ambitne - w Poznaniu mo¿e powstaæ sportowy obiekt z prawdziwego zdarzenia. 32 mln z bud¿etu miasta oraz z dofinansowania UKFiSU pozwoli³yby na budowê czwartej nowoczesnej zadaszonej trybuny na 6000 widzów z zapleczem dla I dru¿yny, w postaci szatni, pomieszczeñ obs³ugi biologicznej oraz salami konferencyjnymi i pomieszczeniami dla Vipów. Kwota ta pozwoli³aby tak¿e na budowê podwieszanej konstrukcji dachowej nad ca³ym stadionem oraz wyremontowanie stoj¹cych tam jupiterów. Ca³oœæ inwestycji poch³onê³aby 32 mln z³ oraz zajê³aby miêdzy 6 a 9 miesiêcy. Wyremontowany stadion spe³nia³by wymagania federacji pi³karskich, s³u¿y³by I ligowemu Lechowi Poznañ, reprezentacji Polski oraz móg³by byæ aren¹ zmagañ podczas uniwersjady, która w 2007 roku ma byæ zorganizowana w Poznaniu.


 

·
Registered
Joined
·
375 Posts
Discussion Starter · #2 ·
Wow like all the other stadion rumors i guess it will be squashed but that stadium looks too good for Poland hahha
 
1 - 3 of 3 Posts
Top